Guadassuar convoca el XXXVé Concurs de Betlems 2022


ORDENANÇA GENERAL

Aquesta convocatòria es regeix en el marc general de les bases reguladores de la concessió de premis de l’Ajuntament de Guadassuar aprovades pel Ple de la Corporació el 29 de juliol de 2021 i publicada en el BOP el 06 d’octubre de 2021.

OBJECTE

Aquesta concurs té com a objecte el disseny i realització de betlems, deixant a la llibertat de la persona participant l’estil, tècniques i elements que destige utilitzar.

REQUISITS PER A PARTICIPAR

Podran participar en la convocatòria totes les persones que tinguen l’ubicació del betlem participant en el terme municipal de Guadassuar.

En tot cas, no hauran d’estar incursos en cap de les prohibicions assenyalades en l’art. 13.2 de la Llei General de Subvencions. Aquest fet s’acreditarà mitjançant declaració responsable presentada juntament amb la inscripció, emplenant-ho en la fitxa corresponent.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració seran loriginalitat, lhabilitat, els materials, etc. de manera que els betlems formen un conjunt bell i harmoniós.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds de participació serà del 13 al 20 de desembre de 2022, ambdós inclosos, però el darrer dia fins a les 19.00 hores. Les inscripcions es realitzaran al Centre Cultural de Guadassuar.

DOCUMENTACIÓ A ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

En la inscripció shaurà de detallar nom i cognoms de la persona participant, direcció de la vivenda on es troba el betlem, número de telèfon, DNI i acceptar la declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions assenyalades en lart. 13.2 de la Llei General de Subvencions.

DOTACIÓ ECONÒMICA

La quantia total màxima subvencionada, amb caràcter estimat serà, de 285 euros aplicació pressupostària 334-48200, del pressupost de l’any 2023, distribuïts de la següent manera:

1r. Premi 120 euros i diploma

2n. Premi 90 euros i diploma

3r. Premi 75 euros i diploma

En el supòsit que el crèdit pressupostari que resulte aprovat fora superior a la quantia inicialment estimada, s’aplicarà a la convocatòria, prèvia tramitació del corresponent expedient de despesa abans de la resolució, sense necessitat de nova convocatòria, d’acord amb el que es disposa enlarticle 56 del RD 887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei General de Subvencions.

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

RÈGIM DE CONCESSIÓ

El procediment de concessió dels premis es tramitarà en règim de concurrència competitiva. La concessió dels premis es realitzarà mitjançant la comparació de les inscripcions presentades d’acord amb els criteris de valoració i dins del crèdit pressupostari disponible per a la convocatòria.

ÒRGAN COMPETENT RESOLUCIÓ, COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ I ÒRGAN INSTRUCTOR

La concessió dels premis es realitzarà mitjançant decret dAlcaldia. La resolució de concessió posa fi a la via administrativa, excepte en els casos establits en la Llei.

Rebudes les sol·licituds de participació, la comissió tècnica de valoració procedirà a la valoració de les propostes presentades i elevarà a lalcaldia la proposta pertinent.

La comissió tècnica de valoració estarà integrada per aquelles persones acordades per la Regidoria de Festes i que seran detallades en el decret dAlcaldia de la resolució de la concessió. El regidor de Festes de lAjuntament de Guadassuar exercirà la funció de secretari.

Són funcions de la comissió tècnica de valoració la comprovació i avaluació de les propostes presentades, formular proposta de concessió o declaració de deserta la convocatòria i analitzar i proposar aquelles qüestions o circumstàncies excepcionals, que poden suscitar-se al llarg del procés de valoració de premis, sense perjudici dels informes jurídics o d’una altra índole que procedisquen.

L’òrgan instructor del procediment de concessió dels premis serà el Regidor de Festes.

L’òrgan competent per a la instrucció realitzarà d’ofici quantes actuacions estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de formular-se la resolució de la convocatòria del concurs.

TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

La comissió tècnica de valoració passarà a efectuar, entre el 26 i el 29 de desembre, la valoració dels betlems inscrits avisant amb anterioritat als interessants.

El termini màxim per a resoldre i notificar l’acord de concessió o denegació serà de sis mesos a comptar des del següent a la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

La notificació dels actes de tramitació i de resolució d’aquesta convocatòria, es realitzarà en el tauler d’edictes electrònic i en la web municipal, tenint aquestes publicacions els mateixos efectes que la notificació, d’acord amb l’article 45.1.b. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

INCOMPATIBILITATS AMB ALTRES CONVOCATÒRIES

Aquests premis seran compatibles amb altres que tinguen la mateixa finalitat i siguen d’altres Administracions Públiques, tenint en compte quel’import del premi en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres convocatòries dajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l’activitat subvencionada.

FORMA DE PAGAMENT

El pagament de les ajudes s’efectuarà mitjançant transferència bancària en el número de compte indicat que sindicarà per registre dentrada de lAjuntament de Guadassuar després dhaver-se anunciat la concessió dels premis.

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La convocatòria haurà de publicar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions i un extracte d’aquesta en el Butlletí Oficial de la Província de València d’acord amb el procediment establit en la Llei General de Subvencions. També es donarà publicitat en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.

NORMATIVA APLICABLE

Les subvencions es regiran pel que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei General de Subvencions, per la present convocatòria, per les bases reguladores específiques dels premis que siguen aplicables, les Bases d’Execució del Pressupost, així com per les restants normes de dret administratiu, i, en defecte d’això, les normes de dret privat.