Guadassuar convoca el IXé Concurs de cartells «Danses de Guadassuar» 2022

WEB CONCURS CARTELL DANSES 2022

Amb motiu de les Danses de Guadassuar, la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Guadassuar convoca el IX é concurs de cartells que es regirà per la següent convocatòria aprovada amb les bases reguladores de la concessió de premis de l’Ajuntament de Guadassuar:

1. PARTICIPANTS I NÚMERO D’OBRES:

Podran concursar tots els artistes nascuts en la Comunitat. El número de cartells a presentar per cada autor no excedirà de dos, i serà condició indispensable que totes les obres presentades siguen originals, inèdites i que no hagen participat abans en cap altre certamen.

2. CONTINGUT
En els cartells haurà de figurar el següent text:

DANSES DE GUADASSUAR
Bé d’Interés Cultural i Festes d’Interés Turístic Del 22 al 27 d’agost de 2022

Es reservaran distints espais dins del cartell on s’haurà de col·locar el logotip de l’Ajuntament de Guadassuar (descarregable en el web de l’Ajuntament) i les dades de les entitats públiques col·laboradores.

3. TÈCNICA I PRESENTACIÓ:

El cartell serà de tècnica lliure i en vertical sempre que siga possible la seua reproducció en offset i quadricromia (CMYK) quedant fora de concurs els realitzats amb tintes d’or, argent o fosforescents. La presentació d’aquests cartells haurà de fer-se sobre bastidor o suport rígid, en totes les tècniques. El cartell tindrà una resolució de 300ppp, per a què siga possible la seua reproducció en gran format (segons les necessitats d’impremta).

L’obra haurà de presentar-se també en suport digital (cd-rom o pendrive) amb el suport informàtic necessari: tipus d’arxiu, tipografies especials, fonts utilitzades, etc.

4. GRANDÀRIA:

En el cas de presentar-se un disseny en tècnica digital haurà de ser presentat en tamany DINA3 i en el cas de presentar-se pintat la grandària haurà de ser 50x70cm de superfície pintada.

5. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT:

Finalitza el dia 25 de maig de 2022, a les 19:00 hores i s’hauran de lliurar en el Centre Cultural de Guadassuar. La data o el procediment de lliurament de l’obra pot patir modificacions a causa de la situació sanitària, previ anunci pels canals oficials de l’Ajuntament.

6. IDENTIFICACIÓ:

Els cartells aniran sense firmar, portaran un lema en la part posterior i aniran acompanyats d’un sobre tancat amb el mateix lema. A l’interior del sobre es ressenyaran les dades personals, domicili i telèfon de l’autor.

7. PREMIS:

S’estableix un premi de 400 euros, a càrrec de la partida 334-22609 del pressupost de l’any 2022 a l’ajuntament. El jurat podrà declarar desert el concurs si estima que les obres presentades no reuneixen les condicions de qualitat.

El lliurament i resolució del premi es farà públic quan la Regidoria de Festes considere oportú.

8. JURAT:

Estarà compost per les persones que designen en el seu moment la Regidoria de Festes i que constaran en l’acta de la valoració de les obres participants. Per a tot allò no previst en les bases decidirà la Regidoria assistida, si fora necessari, pel jurat.

9. ACCEPTACIÓ:

El participar en aquest concurs representa la total acceptació d’aquestes convocatòria i bases.

El cartell premiat quedarà en propietat de l’Ajuntament, el qual es reserva tots els drets, inclosos els de reproducció, sense que haja d’aportar a l’autor premiat cap quantitat que no siga la dotació del premi.

L’Ajuntament de Guadassuar queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es puga derivar per la utilització per part dels autors d’imatges de persones, bens, logotips i d’altres al cartell concursant i que no tinga l’autorització per al seu ús i reproducció. Pel que fa a aquesta qüestió, es deriva aquesta responsabilitat a la persona inscrita com a autor.

L’Ajuntament de Guadassuar no es responsabilitza dels desperfectes que puguen sofrir les obres presentades que tinga en dipòsit.

10. RÈGIM JURÍDIC:

En allò no previst serà d’aplicació les bases reguladores de la concessió de premis de l’Ajuntament de Guadassuar, aprovades per acord de ple de data de 29 de juliol de 2021.

GUADASSUAR, 2022