Guadassuar convoca el XIIé Concurs de Cartells «Guadassuar en Fira» 2023

 

Amb motiu de la tradicional fira de Guadassuar, l’Ajuntament de Guadassuar convoca el XIIé concurs de cartells que es regirà per la següent convocatòria aprovada amb les bases reguladores de la concessió de premis de l’Ajuntament de Guadassuar aprovades mitjançant resolució d’alcaldia a data del 24 de setembre de 2021.

 

1. PARTICIPANTS I NÚMERO D’OBRES:
Podran concursar tots els artistes nascuts en la Comunitat. El número de cartells a presentar per cada autor no excedirà de dos, i serà condició indispensable que totes les obres presentades siguen originals, inèdites i que no hagen participat abans en cap altre certamen.

 

2. CONTINGUT
En els cartells haurà de figurar el següent text:

GUADASSUAR EN FIRA
Del 21 al 23 de gener de 2023

Es reservaran distints espais dins del cartell on s’haurà de col·locar el logotip de l’Ajuntament de Guadassuar (descarregable en el web de l’Ajuntament) i les dades de les entitats públiques col·laboradores.

 

3. OBJECTE
El concurs de disseny del cartell anunciador Guadassuar en Fira te com a objecte estimular la creativitat dels artistes participants i fomentar la difusió de la fira de Guadassuar que es celebrarà del 21 al 23 de gener del 2023.

 

4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
El cartell serà de tècnica lliure i en vertical sempre que siga possible la seua reproducció en offset i quadricromia (CMYK) quedant fora de concurs els realitzats amb tintes d’or, argent o fosforescents. La presentació d’aquests cartells haurà de fer-se sobre bastidor o suport rígid, en totes les tècniques. El cartell tindrà una resolució de 300ppp, per a què siga possible la seua reproducció en gran format (segons les necessitats d’impremta).

L’obra haurà de presentar-se també en suport digital (cd-rom o pendrive) amb el suport informàtic necessari: tipus d’arxiu, tipografies especials, fonts utilitzades, etc.

En el cas de presentar-se un disseny en tècnica digital haurà de ser presentat en tamany DINA3 i en el cas de presentar-se pintat la grandària haurà de ser 50x70cm de superfície pintada.

 

5. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT:
Finalitza el dia 20 d’octubre de 2022 a les 18:00 hores i s’hauran de lliurar en el Centre Cultural de Guadassuar.

 

6. IDENTIFICACIÓ:
Els cartells aniran sense firmar, portaran un lema en la part posterior i aniran acompanyats de dos sobres tancats amb el mateix lema.

Caldrà presentar dos sobres:
Sobre A: en el seu interior s’inclouran les dades personals de la persona participant (nom i cognoms, domicili, telèfon de contacte i e-mail)

Sobre B: en el seu interior s’incloura el suport informàtic (memòria USB) o cartell pintat, segons les característiques establertes en la convocatòria.

No s’admiteixen reformulacions de sol·licituds.

 

8. PREMIS:
S’estableix un premi de 400 euros, al que se li aplicarà la retenció del IRPF corresponent d’acord a la normativa vigent.

El jurat podrà declarar desert el concurs si estima que les obres presentades no reuneixen les condicions de qualitat.

El lliurament i resolució del premi es farà públic quan la Regidoria de Festes en un plaç de màxim dos mesos.
S’incorpora la possibilitat d’encomanar a la persona guanyadora el disseny d’un cartell, amb la mateixa línia gràfica de l’obra, per anunciar la “CAVALCADA DE LA REPARTICIÓ DE LA CARN”. Aquesta decisió serà dictaminada per la Regidoria de Festes, i amb constància en la mateixa acta del jurat, i suposarà un increment de 200 euros al premi a favor de la persona guanyadora una vegada entregada la nova obra encomanada.

La dotació del premi serà a càrrec de la partida pressupostària 334-22699.

 

9. ÒRGAN COMPETENT RESOLUCIÓ, JURAT I ÒRGAN INSTRUCTOR

La concessió del premi es tramitarà en règim de concurrència competitiva i es realitzarà mitjançant decret d’alcaldia. La resolució de la concessió posa fi a la via administrativa, excepte en els casos establerts en la llei.

La selecció i concessió del premi del concurs, es realitzarà a proposta d’un jurat que estarà compost per les persones que designen en el seu moment la Regidoria de Festes. Per a tot allò no previst en les bases decidirà la Regidoria assistida, si fora necessari, pel jurat.

El premi es notificarà a la persona interessada al seu domicili o mitjançant la seu electrònica.

L`òrgan instructor del procediment de concessió de les subvencions serà el Regidor de Festes.

 

10. CRITERIS DE VALORACIÓ:
El participar en aquest concurs representa la total acceptació d’aquestes convocatòria i bases.

Els criteris de valoració seran els determinats pel jurat com originalitat, adaptabilitat…etc

El cartell premiat quedarà en propietat de l’Ajuntament, el qual es reserva tots els drets, inclosos els de reproducció, sense que haja d’aportar a l’autor premiat cap quantitat que no siga la dotació del premi.

Els cartells no premiats es podran recollir o reclamar a partir dels 30 dies següents a la resolució del concurs.

L’Ajuntament de Guadassuar queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es puga derivar per la utilització per part dels autors d’imatges de persones, bens, logotips i d’altres al cartell concursant i que no tinga l’autorització per al seu ús i reproducció. Pel que fa a aquesta qüestió, es deriva aquesta responsabilitat a la persona inscrita com a autor.

L’Ajuntament de Guadassuar no es responsabilitza dels desperfectes que puguen sofrir les obres presentades que tinga en dipòsit.