Guadassuar convoca el I Concurs de Fotografia Esportiva

Amb motiu de la Gala de l’Esport, la Regidoria d’Esport de l’Ajuntament de Guadassuar convoca el I concurs de fotografia esportiva que es regirà per la següent convocatòria aprovada amb les bases reguladores de la concessió de premis de l’Ajuntament de Guadassuar:

1. Donat que l’ajuntament compta amb unes BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE PREMIS aprovades pel seu Ple i d’acord amb aquestes l’Ajuntament de Guadassuar, mitjançant la Regidoria d’Educació i Esports, de conformitat amb l’establert a les presents bases, convoca un concurs en règim de concurrència competitiva de Fotografia Esportiva, obert, al que podran presentar-se tots aquells joves estudiants d’entre 12 i 25 anys, empadronats al nostre municipi, que complisquen els requisits establerts a l’article 4 de les bases reguladores de concessió de premis de l’ajuntament de Guadassuar, en cas que el participant siga menor d’edat, aquests requisits seran d’obligat compliment per part del seu representant legal.

2. La finalitat de la present convocatòria és incentivar l’art fotogràfic aplicat a l’àmbit esportiu, amb l’objectiu de posar en valor, de manera gràfica els valors que representa l’esport al nostre municipi (esforç, companyerisme, solidaritat, sacrifici, iniciativa, empenta, competitivitat…).

3. Cada participant podrà presentar un màxim de 2 fotografies realitzades en blan i negre o a color, amb qualsevol dispositiu digital o analògic.

4. Els temes que han de plasmar les fotografies seran esportius i relacionats amb qualsevol faceta o pràctica d’esportistes locals; queda exclosa tota aquella de caràcter lúdic o recreatiu que ha judici del jurat no encaixe amb el qualificatiu “esportiu”, i aquelles altres que inciten a la violència o puguen atemptar contra els valors de l’esport.

5. Presentació de les fotografies:

a. Les fotografies s’han de presentar impreses en suport rígid, reforçades i pegades damunt de cartó ploma de 5mm o similar, tindran un tamany mínim de 20x25cm i un màxim de 30x34cm. I al revers portaran un títol, i el lloc i data de la seua realització.

b. Es presentaran dintre d’un sobre tancant on s’indique la llegenda “I Concurs de Fotografia Esportiva Guadassuar Esportiu”. I s’entregarà al registre de l’ajuntament de Guadassuar.

c. A més a més s’haurà d’enviar un correu electrònic amb la fotografia amb suport digital al correu electrònic teresafuertes@guadassuar.es amb format JPG/TIFF, amb un tamany mínim de 2400×1800 píxels i un pes màxim de 6MB.

d. Les persones premiades hauran d’aportar declaració jurada d’estar empadronats a Guadassuar i estudiant actualment en qualsevol etapa o modalitat educativa reglada del nostre sistema eductiu. A més a més serà necessari aportar document de tercers que podran trobar a la pàgina web del nostre ajuntament.

6. Totes les fotografies han d’estar presentades i enviades abans del 10 de novembre.

7. El jurat qualificatiu estarà format per: l’alcaldessa de Guadassuar, la regidora d’Educació i Esports, el regidor de Participació Ciutadana i 2 representants del Consell Municipal d’Esports.

8. Els criteris a tindre en compte per a la seua valoració seran:

a. Captació del moment esportiu (gest tècnic, moviment, plasticitat…)
b. Caràcter esportiu de la imatge.
c. Qualitat esportiva de la imatge.
d. Qualitat tècnic-fotogràfica de la imatge.

9. L’ordenació i la instrucció es realitzarà per part de la Regidoria d’Educació i Esports i la resolució la realitzarà l’alcaldia. El termini de la resolució no podrà excedir un màxim de 3 mesos, i aquesta posarà fi a la via administrativa.

10. La notificació als premiats es realitzarà amb els mitjans/medis previstos en la llei 39/20015 a tal efecte.

11. El fallo es farà públic a l’acte “II Gala de l’Esport de Guadassuar”.

12. La participació en el concurs implicarà la sessió de les obres fotogràfiques a l’Ajuntament de Guadassuar. Totes les fotografies seran exposades i projectades a l’acte “II Gala de l’Esport de Guadassuar” i quedaran per a l’ús exclusiu de l’Ajuntament de Guadassuar, que podrà utilitzar-les per a la realització de qualsevol activitat/exposició/campanya/cartells amb caràcter educatiu i/o esportiu.

13. Tots els participants que s’ajusten a l’establert a les presents bases rebran un obsequi per part de la Regidoria d’Educació i Esports.

14. La quantia total dels premis serà de 950€ que s’imputaran a la partida pressupostària 32648000 Subvencions i Premis estudiants distribuïts:

1er Premi: 200€
2n Premi: 150€
3er Premi: 100€
10 mencions de 50€