Guadassuar convoca el III Concurs d’Engalanament Nadalenc 2022

• ORDENANÇA GENERAL

Aquesta convocatòria es regeix en el marc general de les bases reguladores de la concessió de premis de l’Ajuntament de Guadassuar aprovades pel Ple de la Corporació el 29 de juliol de 2021 i publicada en el BOP el 06 d’octubre de 2021.

OBJECTE

Aquesta concurs té com a objecte dinamitzar la participació activa de la ciutadania de Guadassuaramb la creació dun ambient nadalenc decoratiu basat en valors com el treball en comú, la fraternitat o la cooperació. Com també fomentar aquells valors locals que queden exposats en els diferents elements decoratius nadalencs, a la vegada que es potència lús de materials reciclats com recurs educatiu a la ciutadania.

REQUISITS PER A PARTICIPAR

Podran participar en la convocatòria totes les persones que tinguen l’ubicació de la vivenda o del comeparticipant en el terme municipal de Guadassuar.

Les característiques generals han de ser:

– Els elements dil·luminació i decoratius hauran destar ben subjectes.

Es recomana tindre en compte el criteri destalvi energètic i utilitzar il·luminació de baix consum.

– Es recomana encendre la proposta dil·luminació nadalenca participant al present concurs a partir del 20 de desembre de 2022, en horari aproximat de 18.00 h a 22.00 h.

En tot cas, no hauran d’estar incursos en cap de les prohibicions assenyalades en l’art. 13.2 de la Llei General de Subvencions. Aquest fet s’acreditarà mitjançant declaració responsable presentada juntament amb la inscripció, emplenant-ho en la fitxa corresponent.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració seran el disseny estètic, la destresa/dificultat, la sostenibilitat/estalvi energètic i loriginalitat.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds de participació serà del 13 al 20 de desembre de 2022, ambdós inclosos, però el darrer dia fins a les 19.00hores. Les inscripcions es realitzaran al Centre Cultural de Guadassuar. També caldrà enviar al correu electrònic festes@guadassuar.es una fotografia del balcó, façana, finestra o aparador participant per ajudar al jurat en la seua identificació, abans de la data citada.

DOCUMENTACIÓ A ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

En la inscripció shaurà de detallar nom i cognoms de la persona participant, direcció de la vivenda on es troba la vivenda o comerç, número de telèfon, DNI i acceptar la declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions assenyalades en lart. 13.2 de la Llei General de Subvencions.

DOTACIÓ ECONÒMICA

La quantia total màxima subvencionada, amb caràcter estimat serà, de 475 euros aplicació pressupostària 334-48200, del pressupost de l’any 2023, distribuïts en les següents categories:

– Millor pis (balcó o finestra.): 75

– Millor casa (façana o balcó.): 75

– Millor comerç (aparador o façana) : 1r. Premi de jurat, 100€ / Premi finalista del jurat, 50€ / Premiextra a laparador amb més magrada en la fotografia penjada en la pàgina de facebook de lAjuntament, 75 (*Consultar més sobre aquest premi en lapartat de règim de concessió)

– Millor bloc/comunitat de veïns o local d’associació (façana o balcó ): 100

En el supòsit que el crèdit pressupostari que resulte aprovat fora superior a la quantia inicialment estimada, s’aplicarà a la convocatòria, prèvia tramitació del corresponent expedient de despesa abans de la resolució, sense necessitat de nova convocatòria, d’acord amb el que es disposa enlarticle 56 del RD 887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei General de Subvencions.

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

RÈGIM DE CONCESSIÓ

El procediment de concessió dels premis es tramitarà en règim de concurrència competitiva. La concessió dels premis es realitzarà mitjançant la comparació de les inscripcions presentadesdins de cada categoria- d’acord amb els criteris de valoració i dins del crèdit pressupostari disponible per a la convocatòria.

* LAjuntament de Guadassuar penjarà en la seua pàgina de Facebook les fotografies de tots els comerços participants en el concurs i el veïnat podrà donar magrada a la fotografia guanyadora fins les 23.59 hores del 23 de desembre de 2022.

ÒRGAN COMPETENT RESOLUCIÓ, COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ I ÒRGAN INSTRUCTOR

La concessió dels premis es realitzarà mitjançantdecret dAlcaldia. La resolució de concessió posa fi a la via administrativa, excepte en els casos establits en la Llei.

Rebudes les sol·licituds de participació, la comissió tècnica de valoració procedirà a la valoració de les propostes presentades i elevarà a lalcaldia la proposta pertinent.

La comissió tècnica de valoració estarà integrada per aquelles persones acordades per la Regidoria de Festes i la Regidoria de Promoció Econòmica i que seran detallades en el decret dAlcaldia de la resolució de la concessió. La regidoria de Festes de lAjuntament de Guadassuar exercirà la funció de la secretaria del jurat.

Són funcions de la comissió tècnica de valoració la comprovació i avaluació de les propostes presentades, formular proposta de concessió o declaració de deserta la convocatòria i analitzar i proposar aquelles qüestions o circumstàncies excepcionals, que poden suscitar-se al llarg del procés de valoració de premis, sense perjudici dels informes jurídics o d’una altra índole que procedisquen.

L’òrgan instructor del procediment de concessió dels premis serà el Regidor de Festes.

L’òrgan competent per a la instrucció realitzarà d’ofici quantes actuacions estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de formular-se la resolució de la convocatòria del concurs.

TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

La comissió tècnica de valoració passarà a efectuar, entre el 20 i el 23 de desembre, la valoració dels engalanaments nadalencs.

El termini màxim per a resoldre i notificar l’acord de concessió o denegació serà de sis mesos a comptar des del següent a la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

La notificació dels actes de tramitació i de resolució d’aquesta convocatòria, es realitzarà en el tauler d’edictes electrònic i en la web municipal, tenint aquestes publicacions els mateixos efectes que la notificació, d’acord amb l’article 45.1.b. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

INCOMPATIBILITATS AMB ALTRES CONVOCATÒRIES

Aquests premis seran compatibles amb altres que tinguen la mateixa finalitat i siguen d’altres Administracions Públiques, tenint en compte quel’import del premi en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres convocatòries dajudes, ingressos o recursos, supereel cost de l’activitat subvencionada.

FORMA DE PAGAMENT

El pagament de les ajudes s’efectuarà mitjançant transferència bancària en el número de compte indicat que sindicarà per registre dentrada de lAjuntament de Guadassuar després dhaver-se anunciat la concessió dels premis.

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La convocatòria haurà de publicar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions i un extracte d’aquesta en el Butlletí Oficial de la Província de València d’acord amb el procediment establit en la Llei General de Subvencions. També es donarà publicitat en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.

NORMATIVA APLICABLE

Les subvencions es regiran pel que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei General de Subvencions, per la present convocatòria, per les bases reguladores específiques dels premis que siguen aplicables, les Bases d’Execució del Pressupost, així com per les restants normes de dret administratiu, i, en defecte d’això, les normes de dret privat.