Ajuntament de Guadassuar

BASES XI CONCURS CARTELLS “DANSES DE GUADASSUAR” 2024

Amb motiu de les Danses de Guadassuar, l’Ajuntament de Guadassuar convoca el XI Concurs de Cartells que es regirà per la següent convocatòria aprovada amb les bases reguladores de la concessió de premis de l’Ajuntament de Guadassuar:

1. PARTICIPANTS I NÚMERO D’OBRES:
Podran concursar tots els artistes nascuts en la Comunitat. El número de cartells a presentar per cada autor no excedirà de dos, i serà condició indispensable que totes les obres presentades siguen originals, inèdites i que no hagen participat abans en cap altre certamen.

Els participants no deuran estar incursos en ninguna de las prohibicions assenyalades en el art. 13.2 de la Llei General de Subvencions. Aquest fet s’acreditarà mitjançant una declaració responsable presentada.

2. CONTINGUT
En els cartells haurà de figurar el següent text:

DANSES DE GUADASSUAR
Bé d’Interés Cultural i Festes d’Interés Turístic
Del 19 al 24 d’agost de 2024

Es reservaran distints espais dins del cartell on s’haurà de col·locar el logotip de l’Ajuntament de Guadassuar (descarregable ací: https://drive.google.com/file/d/1K4KabU0fpMW1ucx7Cxr446xj56sfb3ec/view?usp=sharing) i les dades de les entitats públiques col·laboradores.

3. OBJECTE:
El concurs de disseny del cartell anunciador “Danses de Guadassuar” te com a objecte estimular la creativitat dels artistes participants i fomentar la difusió de les Danses de Guadassuar que es celebrarà del 19 al 24 d’agost de 2024.

4. TÉCNICA I PRESENTACIÓ:
El cartell serà de tècnica lliure i en vertical sempre que siga possible la seua reproducció en offset i quadricromia (CMYK) quedant fora de concurs els realitzats amb tintes d’or, argent o fosforescents. La presentació d’aquests cartells haurà de fer-se sobre bastidor o suport rígid, en totes les tècniques. El cartell tindrà una resolució de 300ppp, per a què siga possible la seua reproducció en gran format (segons les necessitats d’impremta).
L’obra haurà de presentar-se també en suport digital (cd-rom o pendrive) amb el suport informàtic necessari: tipus d’arxiu, tipografies especials, fonts utilitzades, etc.

5. GRANDÀRIA:
En el cas de presentar-se un disseny en tècnica digital haurà de ser presentat en tamany DINA3 i en el cas de presentar-se pintat la grandària haurà de ser 50x70cm de superfície pintada.

Tots els cartells quedaran exposats en la sala d’exposicions del Centre Cultural fins el 15 de juliol.

 

6. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT:
LA data d’inici de presentació serà el dia següent de la publicació en el BOP.
Finalitza el dia 1 de juliol de 2024, a les 19:00 hores i s’hauran de lliurar en el Centre Cultural de Guadassuar.

7. IDENTIFICACIÓ:
Els cartells aniran sense firmar, portaran un lema en la part posterior i aniran acompanyats d’un sobre tancat amb el mateix lema. A l’interior d’aquest sobre es ressenyaran les dades personals, domicili i telèfon de l’autor.

8. PREMIS:
S’estableix un premi de 400 euros, a càrrec de la partida 334-48200 del pressupost de l’any 2024 a l’ajuntament. El pagament del premi s’efectuarà mitjançant transferència bancaria en el número indicat en la sol·licitud.

El lliurament i resolució del premi es farà públic quan la Regidoria de Cultura considere oportú.

En el supòsit que el Crèdit pressupostari que resulte aprovat fora superior a la quantia inicialment estimada, s’aplicarà a la convocatòria, prèvia tramitació del corresponent expedient de despesa abans de la resolució, sense necessitat de nova convocatòria, d’acord amb el que es disposa en l’art. 56 del RD 887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei General de Subvencions.

El jurat estarà compost per les persones que designen en el seu moment la Regidoria de Cultura i que constaran en l’acta de la valoració de les obres participants. Per a tot allò no previst en les bases decidirà la Regidoria assistida, si fora necessari, pel jurat.
El jurat podrà declarar desert el concurs si estima que les obres presentades no reuneixen les condicions de qualitat.

 

9. ÒRGAN COMPETENT RESOLUCIÓ, JURAT I ÒRGAN INSTRUCTOR:
Rebudes les sol·licituds, la comissió tècnica de valoració procedirà a la valoració de les sol·licituds presentades i elevarà a la alcaldia/JGL la proposta pertinent.

Són funcions de la comissió tècnica de valoració/jurat la comprovació i avaluació de la documentació presentada, formular proposta de concessió o denegació de les ajudes i analitzar i propinar aquelles qüestions o circumstàncies excepcionals, que poden suscitar-se al llarg del procés de tramitació de les ajudes convocades, sense prejudici dels informes jurídics o d’un altra índole que procedisquen.

L’òrgan competent per a la instrucció realitzarà d’ofici quantes actuacions estimen necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals deu formular-se la resolució de la subvenció.

El plaç màxim per a resoldre i notificar l’acord de concessió o denegació serà de sis mesos a contar des de la següent a la finalització del plaç de presentació de sol·licituds.
No s’admeten reformulació de sol·licituds.

La notificació dels actes de tramitació i de resolució d’esta subvenció, es realitzarà en el tauler d’edictes electrònic i en la web municipal, tenint estes publicacions els mateixos efectes que la notificació, d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La concessió del premi es tramitarà en règim de concurrència competitiva i es realitzarà mitjançant decret d’alcaldia. La resolució de la concessió posa fi a la via administrativa, excepte en els casos establerts en la llei. La selecció i concessió del premi del concurs, es realitzarà a proposta d’un jurat que estarà compost per les persones que designen en el seu moment la Regidoria de Cultura.

Per a tot allò no previst en les bases decidirà la Regidoria assistida, si fora necessari, pel jurat. El premi es notificarà a la persona interessada al seu domicili o mitjançant la seu electrònica. L’òrgan instructor del procediment de concessió de les subvencions serà el Regidora de Cultura.

No se contempla la possibilitat de subcontractació.
Estes subvencions seran compatibles amb altres ajudes que tinguen la mateixa finalitat i siguen d’altres Administracions Públiques, tenint en conter que l’import de la subvenció en ningun cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superen el cost de l’activitat subvencionada.

 

10. CRITERIS DE VALORACIÓ:
El participar en aquest concurs representa la total acceptació d’aquestes convocatòria i bases.
Els criteris de valoració seran els determinats pel jurat com originalitat, adaptabilitat…etc
El cartell premiat quedarà en propietat de l’Ajuntament, el qual es reserva tots els drets, inclosos els de reproducció, sense que haja d’aportar a l’autor premiat cap quantitat que no siga la dotació del premi.
Els cartells no premiats es podran recollir o reclamar a partir dels 30 dies següents a la resolució del concurs.
L’Ajuntament de Guadassuar queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es puga derivar per la utilització per part dels autors d’imatges de persones, bens, logotips i d’altres al cartell concursant i que no tinga l’autorització per al seu ús i reproducció. Pel que fa a aquesta qüestió, es deriva aquesta responsabilitat a la persona inscrita com a autor.
L’Ajuntament de Guadassuar no es responsabilitza dels desperfectes que puguen sofrir les obres presentades que tinga en dipòsit.

 

10. PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:
La convocatòria haurà de publicar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions i un extracte d’esta en el Bolletí Oficial de la Província de Valencià d’acord amb el procediment establert en la Llei General de Subvencions. També se farà publicitat en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.

 

11. NORMATIVA APLICABLE:
Les subvencions es regiran per los dispost en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei General de Subvencions, per la present convocatòria, per les bases reguladores específiques de la subvenció que siguen aplicables, les Bases de Execució del Pressupost, així com per les restants normes de dret administratiu, i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

GUADASSUAR, 2024