Ajuntament de Guadassuar

Participació ciutadana

Modificació puntual sector SUZ PPT-1 del Pla General de Guadassuar
Publicat 23/05/2024

Es sotmet a consulta prèvia, per espai de vint dies, la proposta de modificació puntual del Sector suz ppt-1 del Pla General de Guadassuar, que té per objecte canviar l’ús dominant de terciari a industrial, adaptar la configuració geomètrica de les parcel·les de sòl lucratiu a les necessitats de la implantació, integrant tota l’actuació amb els elements existents i promoure el desenvolupament de les zones verdes i espais lliures de la zona per tal de facilitar la implantació, en el municipi de Guadassuar, d’una indústria d’alt component tecnològic i de gran valor afegit, en els terrenys integrants d’este sector.

  • Publicació: 23 de maig de 2024.
  • Termini de presentació de propostes: Del 23 de maig fins el 20 de juny de 2024

Caldrà que les propostes es facen arribar a l’Ajuntament a través del TRÀMIT ELECTRÒNIC que tenim habilitat a la seu electrònica però és necessari que la persona interessada dispose de certificat digital, DNI-e o Sistemes concertats de Cl@ve.

En el cas de no poder presentar les propostes pel registre electrònic, haurà de personar-se en el registre d’entrada de l’Ajuntament amb el «03-Model propostes» degudament emplenat.

Ordenança de llicències de gual, reserves d’espais en les vies públiques i prohibicions d’estacionament
Publicat 13/05/2024

Ordenança de llicències de gual, reserves d’espais en les vies públiques i prohibicions d’estacionament

Es sotmet a consulta pública prèvia la proposta d’aprovació d’una futura ordenança relativa a llicències de gual, reserves d’espais en les vies públiques i prohibicions d’estacionament, donant compliment a allò que disposa l’art. 133 LPAC i per un termini de trenta dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació.

  • Publicació: 13 de maig de 2024.
  • Termini de presentació de propostes: Del 13 de maig fins 12 de juny de 2024

Caldrà que les propostes es facen arribar a l’Ajuntament a través del TRÀMIT ELECTRÒNIC que tenim habilitat a la seu electrònica però és necessari que la persona interessada dispose de certificat digital, DNI-e o Sistemes concertats de Cl@ve.

En el cas de no poder presentar les propostes pel registre electrònic, haurà de personar-se en el registre d’entrada de l’Ajuntament amb el «03-Model propostes» degudament emplenat.

Ajudes econòmiques per a realitzar estudis superiors fora del terme de Guadassuar
Publicat 29/03/2023
Pla de mobilitat urbana sostenible de Guadassuar
Publicat 03/03/2023
Ajudes i prestacions econòmiques d’emergència social
Publicat 27/10/2022

Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació de l’aprovació d’ordenaça reguladora per a la concessió d’ajudes i prestacions econòmiques d’emergència social donant compliment a allò que disposa l’art. 133 LPAC i per un termini de trenta dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació.

  • Publicació: 27 d’octubre de 2022.
  • Termini de presentació de propostes: Del 28 d’octubre fins 26 de novembre de 2022

Caldrà que les propostes es facen arribar a l’Ajuntament a través del TRÀMIT ELECTRÒNIC que tenim habilitat a la seu electrònica però és necessari que la persona interessada dispose de certificat digital, DNI-e o Sistemes concertats de Cl@ve.

En el cas de no poder presentar les propostes pel registre electrònic, haurà de personar-se en el registre d’entrada de l’Ajuntament amb el «04-Model propostes» degudament emplenat.

Convocatòria Consell Participació
Publicat 23/06/2022
Ordenança reguladora de taules i caidres
Publicat 02/05/2022

Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació de l’aprovació d’ordenaça reguladora de taules i cadires donant compliment a allò que disposa l’art. 133 LPAC i per un termini de trenta dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació.

  • Publicació: 02 de maig de 2022.
  • Termini de presentació de propostes: Del 02 de maig fins 01 de juny de 2022

Caldrà que les propostes es facen arribar a l’Ajuntament a través del TRÀMIT ELECTRÒNIC que tenim habilitat a la seu electrònica però és necessari que la persona interessada dispose de certificat digital, DNI-e o Sistemes concertats de Cl@ve.

En el cas de no poder presentar les propostes pel registre electrònic, haurà de personar-se en el registre d’entrada de l’Ajuntament amb el «04-Model propostes» degudament emplenat.

Processos participatius – GRAN VIA