Ajuntament de Guadassuar

Bases del Xé concurs de cartells «Danses de Guadassuar» 2023

Amb motiu de les Danses de Guadassuar, l’Ajuntament de Guadassuar convoca el Xé concurs de cartells que es regirà per la següent convocatòria aprovada amb les bases reguladores de la concessió de premis de l’Ajuntament de Guadassuar:

1. PARTICIPANTS I NÚMERO D’OBRES:

Podran concursar tots els artistes nascuts en la Comunitat. El número de cartells a presentar per cada autor no excedirà de dos, i serà condició indispensable que totes les obres presentades siguen originals, inèdites i que no hagen participat abans en cap altre certamen.

2. CONTINGUT

En els cartells haurà de figurar el següent text:

DANSES DE GUADASSUAR
Bé d’Interés Cultural i Festes d’Interés Turístic
Del 21 al 26 d’agost de 2023

Es reservaran distints espais dins del cartell on s’haurà de col·locar el logotip de l’Ajuntament de Guadassuar (descarregable en el web de l’Ajuntament) i les dades de les entitats públiques col·laboradores.

3. OBJECTE:

El concurs de disseny del cartell anunciador “Danses de Guadassuar” te com a objecte estimular la creativitat dels artistes participants i fomentar la difusió de les Danses de Guadassuar que es celebrarà del 21 al 26 d’agost de 2023.

4. TÈCNICA I PRESENTACIÓ:

El cartell serà de tècnica lliure i en vertical sempre que siga possible la seua reproducció en offset i quadricromia (CMYK) quedant fora de concurs els realitzats amb tintes d’or, argent o fosforescents. La presentació d’aquests cartells haurà de fer-se sobre bastidor o suport rígid, en totes les tècniques. El cartell tindrà una resolució de 300ppp, per a què siga possible la seua reproducció en gran format (segons les necessitats d’impremta).

L’obra haurà de presentar-se també en suport digital (cd-rom o pendrive) amb el suport informàtic necessari: tipus d’arxiu, tipografies especials, fonts utilitzades, etc.

5. GRANDÀRIA:

En el cas de presentar-se un disseny en tècnica digital haurà de ser presentat en tamany DINA3 i en el cas de presentar-se pintat la grandària haurà de ser 50x70cm de superfície pintada.

6. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT:

Finalitza el dia 26 de juny de 2023, a les 19:00 hores i s’hauran de lliurar en el Centre Cultural de Guadassuar. La data o el procediment de lliurament de l’obra pot patir modificacions a causa de la situació sanitària, previ anunci pels canals oficials de l’Ajuntament.

7. IDENTIFICACIÓ:

Els cartells aniran sense firmar, portaran un lema en la part posterior i aniran acompanyats d’un sobre tancat amb el mateix lema. A l’interior d’aquest sobre es ressenyaran les dades personals, domicili i telèfon de l’autor.

8. PREMIS:

S’estableix un premi de 400 euros, a càrrec de la partida 334-22609 del pressupost de l’any 2023 a l’ajuntament. El lliurament i resolució del premi es farà públic quan la Regidoria de Festes considere oportú.

El jurat estarà compost per les persones que designen en el seu moment la Regidoria de Festes i que constaran en l’acta de la valoració de les obres participants. Per a tot allò no previst en les bases decidirà la Regidoria assistida, si fora necessari, pel jurat. El jurat podrà declarar desert el concurs si estima que les obres presentades no reuneixen les condicions de qualitat.

9. ÒRGAN COMPETENT RESOLUCIÓ, JURAT I ÒRGAN INSTRUCTOR:

La concessió del premi es tramitarà en règim de concurrència competitiva i es realitzarà mitjançant decret d’alcaldia. La resolució de la concessió posa fi a la via administrativa, excepte en els casos establerts en la llei. La selecció i concessió del premi del concurs, es realitzarà a proposta d’un jurat que estarà compost per les persones que designen en el seu moment la Regidoria de Festes. AJUNTAMENT DE GUADASSUAR (VALÈNCIA) CP 46610 CIF. P-4614100-H Carrer Major, 43 Tel. 962570000 Fax.962571285 Correu electrònic: registregeneral@guadassuar.es web:
www.guadassuar.es

Per a tot allò no previst en les bases decidirà la Regidoria assistida, si fora necessari, pel jurat. El premi es notificarà a la persona interessada al seu domicili o mitjançant la seu electrònica. L’òrgan instructor del procediment de concessió de les subvencions serà el Regidor de Festes.

10. CRITERIS DE VALORACIÓ:

El participar en aquest concurs representa la total acceptació d’aquestes convocatòria i bases. Els criteris de valoració seran els determinats pel jurat com originalitat, adaptabilitat…etc

El cartell premiat quedarà en propietat de l’Ajuntament, el qual es reserva tots els drets, inclosos els de reproducció, sense que haja d’aportar a l’autor premiat cap quantitat que no siga la dotació del premi.

Els cartells no premiats es podran recollir o reclamar a partir dels 30 dies següents a la resolució del concurs. L’Ajuntament de Guadassuar queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es puga derivar per la utilització per part dels autors d’imatges de persones, bens, logotips i d’altres al cartell concursant i que no tinga l’autorització per al seu ús i reproducció. Pel que fa a aquesta qüestió, es deriva aquesta responsabilitat a la persona inscrita com a autor.

L’Ajuntament de Guadassuar no es responsabilitza dels desperfectes que puguen sofrir les obres presentades que tinga en dipòsit.

GUADASSUAR, 2023