Ajuntament de Guadassuar

Programa de foment d’ocupació agrària 2023

L’Ajuntament de Guadassuar un any més ha iniciat les gestions per dur a terme un dels programes d’inserció laboral dins del marc dels Convenis de Col·laboració del Servici Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) amb les Corporacions Locals.

Es tracta d’un programa per a pal·liar la desocupació agrícola estacional amb la finalitat de garantir als treballadors desocupats del Règim Especial Agrari un complement de renda, a través de Plans Especials d’Ocupació en Zones Rurals Deprimides.

PROCÉS SELECTIU

La selecció de treballadors es durà a terme d’acord amb els requisits establits en l’Orde Ministerial de 26/10/1998 i el barem establit per la Comissió Executiva Provincial del Servici Públic d’Ocupació Estatal.

El procés selectiu s’ha iniciat a través d’Oferta d’Ocupació presentada en el Centre Labora d’Alzira. En la selecció podran participar aquells treballadors que reunisquen TOTS els requisits:

  1. Estar inscrit en el Centre Labora d’Alzira com a “Desocupat del Sistema Especial Agrari integrat en el Règim General de la Seguretat Social” abans del 15/05/2023.
  2. Acreditar la condició de treballador agrari per mitjà de la presentació de, almenys 3 cupons pagats corresponents als 12 mesos immediatament anteriors a la sol·licitud de participació en el programa. (juny 2022-maig 2023), Vida Laboral o Certificat d’Empresa.
  3. Acreditar l’Alta en el Règim Especial Agrari a través de la presentació de, almenys, 1 cupó pagat corresponent als 9 mesos anteriors a la sol·licitud. (oct 2022-maig 2023).

El treballs consistiran en “NETEJA DE BARRANC, FONT DE LA GARROFERA I CAMINS RURALS”.  El període previst de les obres serà del dia 1 de juliol al 31 d’agost de 2023.

Termini de presentació de documentació fins el 26 de maig de 2023 a les 14 hores.

Més informació en l’Ajuntament de Guadassuar.

Inscripcions Centre Labora d’Alzira, telèfon. 962413982