Ajuntament de Guadassuar

Urbanisme

01 – Planejament urbanístic en tramitació

 1. MODIFICACIÓ 7 PGOU TRINQUET

02 – Planejament urbanístic aprovat. (PGOU)

03 – Informació pública de projectes

04 – Normes presentació de projectes

 • Només s’admetrà un únic arxiu pdf que haurà de contindre tant elprojecte com els altres documents tècnics (*ESS o *EBSS, Estudi de Gestió de residus, Estudi Geotècnic, Estudi d’inundabilitat,etc) que hauran de figurar com a annexos al projecte dins del mateix pdf.
 • El pes màxim de l’arxiu serà de 30 MB.
 • El segell del visat ha de ser visible per a la seua comprovació (a tal fi es recomana enviar el projecte al Col·legi professional per a visar en únic arxiu, i no intentar unir diversos pdf’s posteriorment ja que pot perdre’s la signatura electrònica del visat).
 • Totes les fulles hauran d’estar enumerades inclòs la portada, l’índex i fulles en blanc que existisquen entre els diferents apartats (en cas que el projecte estiga compost per parts generades per diferents softwares, s’acceptara que no estiguen totes les fulles
  enumerades  sempre que l’índex indique correctament el número de pàgina dins de l’arxiu pdf en la qual es troba).
 • L’índex haurà d’indicar tots els apartats, subapartats, annexos, etc del projecte i indicar en què fulla es troben(qualsevol document que conste en el projecte i no aparega indicat  en l’índex o no s’indique la fulla en la qual es troba es considerara
  no presentat).

04 – Normes d’esmena d’objeccions

 • L’esmena de les objeccions benvolgudes haurà de realitzar-se en un nou projecte en format digital que inclourà totes les modificacions realitzades i tindrà la consideració de projecte refós, el qual servirà de base per a l’atorgament de la
  corresponent llicència. Aquest projecte refós no podrà contindre annexos que anul·len o contradiguen parts o elements del propi projecte amb la finalitat d’esmenar les objeccions benvolgudes.

PLA GENERAL (PGOU)